Soi Cau mien bac hom nay
Các Bạn Đang Truy Cập Website cauchuan99.com Chúc Các Bạn Online Vui Vẻ & Luôn Luôn May Mắn Nhé !


CÁC BỘ TỔNG XỔ SỐ TRONG LÔ ĐỀ

Dãy số xếp theo Tổng.

Tổng 0: 19,91,28,82,37,73,46,64,55,00,

Tổng 1:01,10,29,92,38,83,47,74,56,65,

Tổng 2:02,20,39,93,48,84,57,75,11,66,

Tổng 3:03,30,12,21,49,94,58,85,67,76,

Tổng 4:04,40,13,31,59,95,68,86,22,77,

Tổng 5:05,50,14,41,23,32,69,96,78,87,

Tổng 6:06,60,15,51,24,42,79,97,33,88,

Tổng 7:07,70,16,61,25,52,34,43,89,98,

Tổng 8:08,80,17,71,26,62,35,53,44,99,

Tổng 9:09,90,18,81,27,72,36,63,45,54,

Dãy số xếp theo đầu.

Đầu 0:00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,

Đầu 1:10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,

Đầu 2:20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,

Đầu 3:30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,

Đầu 4:40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,

Đầu 5:50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,

Đầu 6:60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,

Đầu 7:70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,

Đầu 8:80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,

Đầu 9:90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,

Dãy số xếp theo đuôi.

Đuôi 0:00,10,20,30,40,50,60,70,80,90,

Đuôi 1:01,11,21,31,41,51,61,71,81,91,

Đuôi 2:02,12,22,32,42,52,62,72,82,92,

Đuôi 3:03,13,23,33,43,53,63,73,83,93,

Đuôi 4:04,14,24,34,44,54,64,74,84,94,

Đuôi 5:05,15,25,35,45,55,65,75,85,95,

Đuôi 6:06,16,26,36,46,56,66,76,86,96,

Đuôi 7:07,17,27,37,47,57,67,77,87,97,

Đuôi 8:08,18,28,38,48,58,68,78,88,98,

Đuôi 9:09,19,29,39,49,59,69,79,89,99,

Dãy số xếp theo bộ số:

Bộ 00:00,55,05,50,

Bộ 11:11,66,16,61,

Bộ 22:22,77,27,72,

Bộ 33:33,88,38,83,

Bộ 44:44,99,49,94,

Bộ 01:01,10,06,60,51,15,56,65,

Bộ 02:02,20,07,70,25,52,57,75,

Bộ 03:03,30,08,80,35,53,58,85,

Bộ 04:04,40,09,90,45,54,59,95,

Bộ 12:12,21,17,71,26,62,67,76,

Bộ 13:13,31,18,81,36,63,68,86,

Bộ 14:14,41,19,91,46,64,69,96,

Bộ 23:23,32,28,82,73,37,78,87,

Bộ 24:24,42,29,92,74,47,79,97,

Bộ 34:34,43,39,93,84,48,89,98,

Dãy số xếp theo chạm:

Chạm 0: 01,10,02,20,03,30,04,40,05,50,06,60,07,70,08,80,09,90,00

Chạm 1:01,10,12,21,13,31,14,41,15,51,16,61,17,71,18,81,19,91,11

Chạm 2:02,20,12,21,23,32,24,42,25,52,26,62,27,72,28,82,29,92,22

--> Tương tự với các chạm khác. 1 chạm là tất cả các số có dính số đó. Ví dụ chạm 0 là tất cả các số có dính 0. (Đầu 0 + đít 0)

Dãy số xếp theo Dàn Chẵn Chẵn (25 số) max 35 ngày, tần suất 8-12 ngày

00,22,44,66,88,02,20,04,40,06,60,08,80,24,42,26,62 ,28,82,46,64,48,84,68,86

Dãy số xếp theo Dàn Lẻ Lẻ (25 số) max 28 ngày, tần suất 8-12 ngày

11,33,55,77,99,13,31,15,51,17,71,19,91,35,53,37,73 ,39,93,57,75,59,95,79,97

Dãy số xếp theo Dàn Chẵn Lẻ (25 số) max 31 ngày, tần suất 8-12 ngày

01,03,05,07,09,21,23,25,27,29,41,43,45,47,49,61,63 ,65,67,69,81,83,85,87,89

Dãy số xếp theo Dàn Lẻ Chẵn (25 số) max 30 ngày, tần suất 8-12 ngày

10,12,14,16,18,30,32,34,36,38,50,52,54,56,58,70,72 ,74,76,78,90,92,94,96,98

Dãy số xếp theo Dàn Nhỏ Nhỏ (25 số) max 23 ngày, tần suất 8-12 ngày

00,11,22,33,44,01,10,02,20,03,30,04,40,12,21,13,31 ,14,41,23,32,24,42,34,43

Dãy số xếp theo Dàn To To (25 số) max 22 ngày, tần suất 8-12 ngày

55,66,77,88,99,56,65,57,75,58,85,59,95,67,76,68,86 ,69,96,78,87,79,97,89,98

Dãy số xếp theo Dàn Nhỏ To (25 số) max 31 ngày, tần suất 8-12 ngày

05,06,07,08,09,15,16,17,18,19,25,26,27,28,29,35,36 ,37,38,39,45,46,47,48,49

Dãy số xếp theo Dàn To Nhỏ (25 số) max 33 ngày, tần suất 8-12 ngày

90,91,92,93,94,80,81,82,83,84,70,71,72,73,74,60,61 ,62,63,64,50,51,52,53,54

Dãy số xếp theo Dàn chia Ba (34 số) max 18 ngày, tần suất 7-10 ngày

00,03,06,09,12,15,18,21,24,27,30,33,36,39,42,45,48

,51,54,57,60,63,66,69,72,75,78,81,84,87,90,93,96,9 9

Dãy số xếp theo Dàn chia Ba - Dư 1 (33 số) max 20 ngày, tần suất 8-10 ngày

01,04,07,10,13,16,19,22,25,28,31,34,37,40,43,46,49

52,55,58,61,64,67,70,73,76,79,82,85,88,91,94,97

Dãy số xếp theo Dàn chia Ba - Dư 2 (33 số) max 17 ngày, tần suất 8-10 ngày

02,05,08,11,14,17,20,23,26,29,32,35,38,41,44,47,50

,53,56,59,62,65,68,71,74,77,80,83,86,89,92,95,98

Dãy số xếp theo Dàn 0-5 (36 số) max 20 ngày, tần suất 7-10 ngày

00,01,02,03,04,05,10,11,12,13,14,15,20,21,22,23,24

,25,30,31,32,33,34,35,40,41,42,43,44,45,50,51,52,5 3,54,55

Dãy số xếp theo Dàn 1-6 (36 số) max 17 ngày, tần suất 7-10 ngày

11,12,13,14,15,16,21,22,23,24,25,26,31,32,33,34,35

,36,41,42,43,44,45,46,51,52,53,54,55,56,61,62,63,6 4,65,66

Dãy số xếp theo Dàn 2-7 (36 số) max 15 ngày, tần suất 7-10 ngày

22,23,24,25,26,27,32,33,34,35,36,37,42,43,44,45,46

,47,52,53,54,55,56,57,62,63,64,65,66,67,72,73,74,7 5,76,77

Dãy số xếp theo Dàn 3-8 (36 số) max 16 ngày, tần suất 7-10 ngày

33,34,35,36,37,38,43,44,45,46,47,48,53,54,55,56,57

,58,63,64,65,66,67,68,73,74,75,76,77,78,83,84,85,8 6,87,88

Dãy số xếp theo Dàn 4-9 (36 số) max 16 ngày, tần suất 7-12 ngày

44,45,46,47,48,49,54,55,56,57,58,59,64,65,66,67,68

,69,74,75,76,77,78,79,84,85,86,87,88,89,94,95,96,9 7,98,99

Dãy số xếp theo Dàn Hiệu 0 (10 số) max 60 ngày, tần suất 18-28 ngày

00,11,22,33,44,55,66,77,88,99

Dãy số xếp theo Dàn Hiệu 1 (20 số) max 29 ngày, tần suất 9-12 ngày

01,10,12,21,23,32,34,43,45,54,56,65,67,76,78,87,89 ,98,90,09

Dãy số xếp theo Dàn Hiệu 2 (20 số) max 37 ngày, tần suất 10-15 ngày

02,20,24,42,46,64,68,86,80,08,13,31,35,53,57,75,79 ,97,91,19

Dãy số xếp theo Dàn Hiệu 3 (20 số) max 22 ngày, tần suất 9-12 ngày

03,30,36,63,69,96,92,29,25,52,58,85,81,18,41,14,74 ,47,07,70

Dãy số xếp theo Dàn Hiệu 4 (20 số) max 30 ngày, tần suất 9-12 ngày

04,40,48,84,82,28,26,62,60,06,15,51,59,95,93,39,37 ,73,71,17

Dãy số xếp theo Dàn Hiệu 5 (10 số) max 51 ngày, tần suất 15-25 ngày

05,50,16,61,27,72,38,83,49,94

CẦU ĐẸP TỪ CHUYÊN GIA SOI CẦU

Soi Cầu Lô Bạch Thủ Siêu Vip
Soi Cầu Lô Bạch Thủ Vip
Soi Cầu Lô Song Thủ Vip
Soi Cầu Dàn Lô 4 Số Vip
Soi Cầu Lô Xiên 2 Vip
Soi Cầu Lô Xiên 3 Vip
Soi Cầu Lô Cặp Vip
Soi Cầu Đầu Đuôi Giải Đặc Biệt Vip
Soi Cầu Dàn 6 Số Giải Đặc Biệt Vip
Soi Cầu Dàn 12 Số Giải Đặc Biệt Vip