NGÀY ĐẦU ĐUÔI ĐB KẾT QUẢ
soi-cau-mb soi-cau-mb soi-cau-mb soi-cau-mb soi-cau-mb soi-cau-mb soi-cau-mb soi-cau-mb
21/05/2018 ĐẦU 4 - ĐUÔI 1 ĂN ĐUÔI 1
20/05/2018 ĐẦU 1 - ĐUÔI 0 ĂN ĐUÔI 0
19/05/2018 ĐẦU 7 - ĐUÔI 3 TRƯỢT
18/05/2018 ĐẦU 4 - ĐUÔI 1 ĂN ĐẦU 4
17/05/2018 ĐẦU 2 - ĐUÔI 3 ĂN ĐẦU 2 ĐUÔI 3
16/05/2018 ĐẦU 9 - ĐUÔI 2 TRƯỢT
15/05/2018 ĐẦU 7 - ĐUÔI 3 TRƯỢT
14/05/2018 ĐẦU 4 - ĐUÔI 8 ĂN ĐẦU 4
13/05/2018 ĐẦU 0 - ĐUÔI 1 TRƯỢT
12/05/2018 ĐẦU 5 - ĐUÔI 7 TRƯỢT
11/05/2018 ĐẦU 5 - ĐUÔI 1 TRƯỢT
10/05/2018 ĐẦU 5 - ĐUÔI 8 TRƯỢT
09/05/2018 ĐẦU 4 - ĐUÔI 9 TRƯỢT
08/05/2018 ĐẦU 7 - ĐUÔI 5 ĂN ĐẦU 7
07/05/2018 ĐẦU 6 - ĐUÔI 4 ĂN ĐẦU 6 ĐUÔI 4
06/05/2018 ĐẦU 0 - ĐUÔI 9 TRƯỢT
05/05/2018 ĐẦU 8 - ĐUÔI 1 ĂN ĐẦU 8
04/05/2018 ĐẦU 4 - ĐUÔI 4 TRƯỢT
03/05/2018 ĐẦU 0 - ĐUÔI 0 ĂN ĐẦU 0
02/05/2018 ĐẦU 0 - ĐUÔI 1 TRƯỢT
01/05/2018 ĐẦU 3 - ĐUÔI 6 ĂN ĐUÔI 6
30/04/2018 ĐẦU 0 - ĐUÔI 0 TRƯỢT
29/04/2018 ĐẦU 7 - ĐUÔI 9 TRƯỢT
28/04/2018 ĐẦU 6 - ĐUÔI 5 TRƯỢT
27/04/2018 ĐẦU 9 - ĐUÔI 0 ĂN ĐUÔI 0
26/04/2018 ĐẦU 4 - ĐUÔI 7 TRƯỢT
25/04/2018 ĐẦU 4 - ĐUÔI 0 ĂN ĐẦU 4
24/04/2018 ĐẦU 4 - ĐUÔI 1 ĂN ĐẦU 4
23/04/2018 ĐẦU 1 - ĐUÔI 9 ĂN ĐUÔI 9
22/04/2018 ĐẦU 4 - ĐUÔI 6 TRƯỢT
ĐÃ LƯU DỮ LIỆU ĐÃ LƯU