THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP 3 CÀNG + SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Thứ tư, 03-03-2021
02-03-2021 462 | 68 TRÚNG 3C: 462 | TRÚNG SL: 68X2
01-03-2021 576 | 88 TRƯỢT | TRÚNG SL: 88X2
28-02-2021 397 | 85 TRƯỢT | TRƯỢT
27-02-2021 323 | 78 TRƯỢT | TRÚNG SL: 78
26-02-2021 601 | 56 TRƯỢT | TRƯỢT
25-02-2021 856 | 01 TRƯỢT | TRƯỢT
24-02-2021 314 | 85 TRƯỢT | TRÚNG SL: 85X2
23-02-2021 110 | 01 TRÚNG 3C: 110 | TRÚNG SL: 01X2
22-02-2021 709 | 27 TRƯỢT | TRƯỢT
21-02-2021 617 | 59 TRƯỢT | TRƯỢT
20-02-2021 030 | 57 TRÚNG 3C: 030 | TRƯỢT
19-02-2021 104 | 21 TRƯỢT | TRƯỢT
18-02-2021 910 | 57 TRÚNG 3C: 910 | TRƯỢT
17-02-2021 176 | 54 TRƯỢT | TRÚNG SL: 54
16-02-2021 504 | 19 TRƯỢT | TRÚNG SL: 19
15-02-2021 286 | 72 TRÚNG 3C: 286 | TRƯỢT