THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP 3 CÀNG + SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Thứ sáu, 14-06-2024
13-06-2024 826 | 03 TRÚNG 3C: 826 | TRƯỢT
12-06-2024 265 | 54 TRƯỢT | TRÚNG SL: 54X2
11-06-2024 409 | 73 TRÚNG 3C: 409 | TRÚNG SL: 73X2
10-06-2024 466 | 69 TRƯỢT | TRÚNG SL: 69
09-06-2024 227 | 22 TRƯỢT | TRÚNG SL: 22X2
08-06-2024 333 | 87 TRÚNG 3C: 333 | TRÚNG SL: 87X2
07-06-2024 641 | 62 TRƯỢT | TRƯỢT
06-06-2024 698 | 09 TRƯỢT | TRƯỢT
05-06-2024 856 | 66 TRÚNG 3C: 856 | TRÚNG SL: 66X2
04-06-2024 126 | 18 TRƯỢT | TRÚNG SL: 18X2
03-06-2024 024 | 25 TRÚNG 3C: 024 | TRÚNG SL: 25X2
02-06-2024 070 | 12 TRÚNG 3C: 070 | TRÚNG SL: 12
01-06-2024 612 | 19 TRÚNG 3C: 612 | TRÚNG SL: 19X2
31-05-2024 103 | 70 TRƯỢT | TRÚNG SL: 70X2
30-05-2024 931 | 12 TRƯỢT | TRÚNG SL: 12X2
29-05-2024 031 | 14 TRÚNG 3C: 031 | TRÚNG SL: 14X2