THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + 3 CÀNG KẾT QUẢ
Thứ tư, 03-03-2021
02-03-2021 62 | 452 TRÚNG ĐỀ: 62 | TRƯỢT
01-03-2021 77 | 576 TRÚNG ĐỀ: 77 | TRƯỢT
28-02-2021 97 | 397 TRƯỢT | TRƯỢT
27-02-2021 13 | 313 TRÚNG ĐỀ: 13 | TRÚNG 3C: 313
26-02-2021 00 | 600 TRÚNG ĐỀ: 00 | TRÚNG 3C: 600
25-02-2021 54 | 855 TRƯỢT | TRÚNG 3C: 855
24-02-2021 04 | 315 TRƯỢT | TRÚNG 3C: 315
23-02-2021 10 | 110 TRÚNG ĐỀ: 10 | TRÚNG 3C: 110
22-02-2021 08 | 718 TRÚNG ĐỀ: 08 | TRƯỢT
21-02-2021 17 | 608 TRƯỢT | TRƯỢT
20-02-2021 30 | 030 TRÚNG ĐỀ: 30 | TRÚNG 3C: 030
19-02-2021 03 | 113 TRÚNG ĐỀ: 03X3 | TRƯỢT
18-02-2021 10 | 920 TRÚNG ĐỀ: 10 | TRƯỢT
17-02-2021 76 | 176 TRƯỢT | TRƯỢT
16-02-2021 03 | 504 TRÚNG ĐỀ: 03 | TRƯỢT
15-02-2021 86 | 287 TRÚNG ĐỀ: 86X2 | TRƯỢT