Soi Cau mien bac hom nay
Các Bạn Đang Truy Cập Website cauchuan99.com Chúc Các Bạn Online Vui Vẻ & Luôn Luôn May Mắn Nhé !


CÁC BỘ TỔNG XỔ SỐ TRONG LÔ ĐỀ

Dãy số xếp theo Tổng.

Tổng 0: 19,91,28,82,37,73,46,64,55,00,

Tổng 1:01,10,29,92,38,83,47,74,56,65,

Tổng 2:02,20,39,93,48,84,57,75,11,66,

Tổng 3:03,30,12,21,49,94,58,85,67,76,

Tổng 4:04,40,13,31,59,95,68,86,22,77,

Tổng 5:05,50,14,41,23,32,69,96,78,87,

Tổng 6:06,60,15,51,24,42,79,97,33,88,

Tổng 7:07,70,16,61,25,52,34,43,89,98,

Tổng 8:08,80,17,71,26,62,35,53,44,99,

Tổng 9:09,90,18,81,27,72,36,63,45,54,

Dãy số xếp theo đầu.

Đầu 0:00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,

Đầu 1:10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,

Đầu 2:20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,

Đầu 3:30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,

Đầu 4:40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,

Đầu 5:50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,

Đầu 6:60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,

Đầu 7:70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,

Đầu 8:80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,

Đầu 9:90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,

Dãy số xếp theo đuôi.

Đuôi 0:00,10,20,30,40,50,60,70,80,90,

Đuôi 1:01,11,21,31,41,51,61,71,81,91,

Đuôi 2:02,12,22,32,42,52,62,72,82,92,

Đuôi 3:03,13,23,33,43,53,63,73,83,93,

Đuôi 4:04,14,24,34,44,54,64,74,84,94,

Đuôi 5:05,15,25,35,45,55,65,75,85,95,

Đuôi 6:06,16,26,36,46,56,66,76,86,96,

Đuôi 7:07,17,27,37,47,57,67,77,87,97,

Đuôi 8:08,18,28,38,48,58,68,78,88,98,

Đuôi 9:09,19,29,39,49,59,69,79,89,99,

Dãy số xếp theo bộ số:

Bộ 00:00,55,05,50,

Bộ 11:11,66,16,61,

Bộ 22:22,77,27,72,

Bộ 33:33,88,38,83,

Bộ 44:44,99,49,94,

Bộ 01:01,10,06,60,51,15,56,65,

Bộ 02:02,20,07,70,25,52,57,75,

Bộ 03:03,30,08,80,35,53,58,85,

Bộ 04:04,40,09,90,45,54,59,95,

Bộ 12:12,21,17,71,26,62,67,76,

Bộ 13:13,31,18,81,36,63,68,86,

Bộ 14:14,41,19,91,46,64,69,96,

Bộ 23:23,32,28,82,73,37,78,87,

Bộ 24:24,42,29,92,74,47,79,97,

Bộ 34:34,43,39,93,84,48,89,98,

Dãy số xếp theo chạm:

Chạm 0: 01,10,02,20,03,30,04,40,05,50,06,60,07,70,08,80,09,90,00

Chạm 1:01,10,12,21,13,31,14,41,15,51,16,61,17,71,18,81,19,91,11

Chạm 2:02,20,12,21,23,32,24,42,25,52,26,62,27,72,28,82,29,92,22

--> Tương tự với các chạm khác. 1 chạm là tất cả các số có dính số đó. Ví dụ chạm 0 là tất cả các số có dính 0. (Đầu 0 + đít 0)

Dãy số xếp theo Dàn Chẵn Chẵn (25 số) max 35 ngày, tần suất 8-12 ngày

00,22,44,66,88,02,20,04,40,06,60,08,80,24,42,26,62 ,28,82,46,64,48,84,68,86

Dãy số xếp theo Dàn Lẻ Lẻ (25 số) max 28 ngày, tần suất 8-12 ngày

11,33,55,77,99,13,31,15,51,17,71,19,91,35,53,37,73 ,39,93,57,75,59,95,79,97

Dãy số xếp theo Dàn Chẵn Lẻ (25 số) max 31 ngày, tần suất 8-12 ngày

01,03,05,07,09,21,23,25,27,29,41,43,45,47,49,61,63 ,65,67,69,81,83,85,87,89

Dãy số xếp theo Dàn Lẻ Chẵn (25 số) max 30 ngày, tần suất 8-12 ngày

10,12,14,16,18,30,32,34,36,38,50,52,54,56,58,70,72 ,74,76,78,90,92,94,96,98

Dãy số xếp theo Dàn Nhỏ Nhỏ (25 số) max 23 ngày, tần suất 8-12 ngày

00,11,22,33,44,01,10,02,20,03,30,04,40,12,21,13,31 ,14,41,23,32,24,42,34,43

Dãy số xếp theo Dàn To To (25 số) max 22 ngày, tần suất 8-12 ngày

55,66,77,88,99,56,65,57,75,58,85,59,95,67,76,68,86 ,69,96,78,87,79,97,89,98

Dãy số xếp theo Dàn Nhỏ To (25 số) max 31 ngày, tần suất 8-12 ngày

05,06,07,08,09,15,16,17,18,19,25,26,27,28,29,35,36 ,37,38,39,45,46,47,48,49

Dãy số xếp theo Dàn To Nhỏ (25 số) max 33 ngày, tần suất 8-12 ngày

90,91,92,93,94,80,81,82,83,84,70,71,72,73,74,60,61 ,62,63,64,50,51,52,53,54

Dãy số xếp theo Dàn chia Ba (34 số) max 18 ngày, tần suất 7-10 ngày

00,03,06,09,12,15,18,21,24,27,30,33,36,39,42,45,48

,51,54,57,60,63,66,69,72,75,78,81,84,87,90,93,96,9 9

Dãy số xếp theo Dàn chia Ba - Dư 1 (33 số) max 20 ngày, tần suất 8-10 ngày

01,04,07,10,13,16,19,22,25,28,31,34,37,40,43,46,49

52,55,58,61,64,67,70,73,76,79,82,85,88,91,94,97

Dãy số xếp theo Dàn chia Ba - Dư 2 (33 số) max 17 ngày, tần suất 8-10 ngày

02,05,08,11,14,17,20,23,26,29,32,35,38,41,44,47,50

,53,56,59,62,65,68,71,74,77,80,83,86,89,92,95,98

Dãy số xếp theo Dàn 0-5 (36 số) max 20 ngày, tần suất 7-10 ngày

00,01,02,03,04,05,10,11,12,13,14,15,20,21,22,23,24

,25,30,31,32,33,34,35,40,41,42,43,44,45,50,51,52,5 3,54,55

Dãy số xếp theo Dàn 1-6 (36 số) max 17 ngày, tần suất 7-10 ngày

11,12,13,14,15,16,21,22,23,24,25,26,31,32,33,34,35

,36,41,42,43,44,45,46,51,52,53,54,55,56,61,62,63,6 4,65,66

Dãy số xếp theo Dàn 2-7 (36 số) max 15 ngày, tần suất 7-10 ngày

22,23,24,25,26,27,32,33,34,35,36,37,42,43,44,45,46

,47,52,53,54,55,56,57,62,63,64,65,66,67,72,73,74,7 5,76,77

Dãy số xếp theo Dàn 3-8 (36 số) max 16 ngày, tần suất 7-10 ngày

33,34,35,36,37,38,43,44,45,46,47,48,53,54,55,56,57

,58,63,64,65,66,67,68,73,74,75,76,77,78,83,84,85,8 6,87,88

Dãy số xếp theo Dàn 4-9 (36 số) max 16 ngày, tần suất 7-12 ngày

44,45,46,47,48,49,54,55,56,57,58,59,64,65,66,67,68

,69,74,75,76,77,78,79,84,85,86,87,88,89,94,95,96,9 7,98,99

Dãy số xếp theo Dàn Hiệu 0 (10 số) max 60 ngày, tần suất 18-28 ngày

00,11,22,33,44,55,66,77,88,99

Dãy số xếp theo Dàn Hiệu 1 (20 số) max 29 ngày, tần suất 9-12 ngày

01,10,12,21,23,32,34,43,45,54,56,65,67,76,78,87,89 ,98,90,09

Dãy số xếp theo Dàn Hiệu 2 (20 số) max 37 ngày, tần suất 10-15 ngày

02,20,24,42,46,64,68,86,80,08,13,31,35,53,57,75,79 ,97,91,19

Dãy số xếp theo Dàn Hiệu 3 (20 số) max 22 ngày, tần suất 9-12 ngày

03,30,36,63,69,96,92,29,25,52,58,85,81,18,41,14,74 ,47,07,70

Dãy số xếp theo Dàn Hiệu 4 (20 số) max 30 ngày, tần suất 9-12 ngày

04,40,48,84,82,28,26,62,60,06,15,51,59,95,93,39,37 ,73,71,17

Dãy số xếp theo Dàn Hiệu 5 (10 số) max 51 ngày, tần suất 15-25 ngày

05,50,16,61,27,72,38,83,49,94

CẦU ĐẸP TỪ CHUYÊN GIA SOI CẦU

Cầu SVIP 3 Càng Siêu Vip
Cầu SVIP Đề Siêu Vip
Cầu SVIP Siêu Lô 2 Nháy Siêu Vip
Cầu SVIP Bạch Thủ Lô Siêu Vip
Cầu Bạch Thủ Lô Vip
Cầu Lô Song Thủ Siêu Vip
Cầu Dàn Lô 4 Số Siêu Vip
Cầu Lô Xiên 2 Siêu Vip
Cầu Lô Xiên 3 Siêu Vip
Cầu Lô Xiên 4 Siêu Vip
Cầu Đầu Đuôi Giải Đặc Biệt Siêu Vip
Cầu Dàn Đề 3 Số Siêu Vip
Cầu Dàn 6 Số Giải Đặc Biệt Siêu Vip
Cầu 3 Cặp 3 Càng Siêu Vip
Cầu Combo 3 Càng + Siêu Lô Siêu Vip
Cầu Combo Đề + Siêu Lô Siêu Vip
Cầu Combo Đề + 3 Càng Siêu Vip
Cầu Combo Đề + Dàn Lô 4 Số Siêu Vip
Cầu Combo Đề + Song Thủ Lô Siêu Vip
Cầu Combo Đề + Bạch Thủ Lô Siêu Vip
Cầu Combo Siêu Lô + Dàn Đề 4 Số Siêu Vip
Cầu Combo Siêu Lô + Xiên 2 Siêu Vip
Cầu Combo Siêu Lô + Xiên 3 Siêu Vip